А як же ви, Миколо Петровичу?

Серед визначень культури досить чітко проглядаються три основних підходи. Таким чином, мова – це Ванга про Україну 2023дукт культури, мова – це структурний елемент культури, мова – це умова культури. Таким чином, мова культури – це спосіб її збереження і передачі від покоління до покоління. Таким чином, культура – це художні полотна і архітектурні споруди, наукові досягнення та освіта, результати матеріального виробництва і мораль, поетична творчість і вихованість людини. В- других, мова культури синтезує різні аспекти життя людини – соціальні, культурно-історичні, психологічні, эстетические й ін. Тому проблема мови культури – це фундаментальна проблема не тільки науки, але і людського буття. Погоджуючись з тим, що іноді дійсно важко передати зміст, особливо якщо мова йде про унікальні добутки культури (багато хто з нас зіштовхувалися з подивом із приводу, наприклад, геніальності А.С.Пушкіна, висловлюваними іноземцями, що читали його тільки в перекладах), помітимо, що не настільки вуж безрезультатні спроби виявити універсальні людські концепти, що представляють собою психічні феномени внутрішнього світу людської думки

Отже, людська душа, edufavor.com споглядаючи в світі ідей єдине – Бога, згадує про нього в нашому матеріальному світі, і ця згадка і є релігія. Отже, ті самі асоціації були властиві і йому. Мовою культури в широкому змісті цього поняття ми називаємо ті засоби, знаки, форми, символи, тексти, blingorbit.com що дозволяють людям вступати в комунікативні зв’язки один з одним, орієнтуватися в просторі культури. Вона охоплює собою систему освіти, виховання, духовної творчості, включає в себе ті установи й організації, які забезпечують означені процеси: школи закінчиться війна в Україні Ванга 2023, вузи, музеї, театри, бібліотеки, Ванга про війну в Україні інші культурні заклади, а також творчі спілки тощо. Це також спосіб і результат самоствердження людини у всіх сферах суспільного життя. Прискорення історії до кінця XX століття, а отже, і більш швидке відновлення мови також вносять перешкоди у взаєморозуміння поколінь. Переказуючи зміст вірша звичайною мовою, ми руйнуємо структуру і, отже, доносимо зовсім не той обсяг і якість інформації. Фундаментальний зміст мови культури в тім, що розуміння світу, що ми можемо досягти, залежить від діапазону чи знань мов, що дозволяють нам цей світ сприймати

Вертикальная диффузия культур развивается между культурами с неравным статусом, поэтому ее можно назвать стратификационной культурной диффузией. В течение длительного времени различие между восточной и западной культурой усматривалось в якобы имеющейся культурной отсталости Востока от Запада. Во-первых, эти типы культур неоднородны по своему содержанию и поэтому их обобщенная характеристика выглядит бедной без учета национальных культур; во-вторых, неоднородность восточной культуры проявляется ярче: есть Восток буддийский, мусульманский, арабский, тогда как культура Запада объединяется одной религией – христианством (хотя и распадающимся на различные ветви вероисповедания); В-третьих, несходство образа жизни между западными странами не столь разительно, webpage как на Востоке, где существует большая разница в образе жизни народов Индии, Китая, Японии. Культурная дихотомия “Восток – Запад” . Один из них ярко и образно выражен известным английским писателем Р.Киплингом: “Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись”; другой сформулирован Гете: “Мысли мудрой быстрым током свяжем Запад мы с Востоком”. Типология культур Н.Я. Данилевского . Важно уяснить, https://drviniciustapie.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D0%BA/ что основным достоинством типологии Данилевского является то, что он одним из первых подошел к классификации культур с позиций деятельностной природы культуры, согласно которым сходство, общность в преобладании, доминировании того или иного вида деятельности позволяют отнести те или иные культуры к определенному типу