18. Хойер Д. Война за клиента

А ось риба плюс пиво – варіант хоч і дуже частий, але елегантним його не назвеш. На його думку, лояльшсть показуе, яка мiра вiрогiдностi переходу споживача на шший бренд, особливо коли вш зазнае змгни цiнових або яких-небудь iнших по-казникiв. Реклама споживчих креди, що можуть надаватися без документального шдтвердження кредито-спроможностi споживача (позичальника) або безпроцентних кредиив, чи кре-дитiв пiд нуль процентiв (шшо1 аналогiчноï за змiстом та сутшстю iнформацiï), прямо заборонена. Дарування грошей – поганий тон, однак незважаючи на такий суворий вирок, конвертики і листівочки з купюрами залишаються лідером серед подарунків, і навряд чи цієї тенденції щось загрожує. І якщо у вашому оточенні прийнято дарувати гроші, якщо є якась домовленість щодо доречності таких подарунків, якщо навіть є умовна сума – це нормально. Когось образить палиця ковбаси (навіть найдорожчої), вручена з нагоди свята, а хтось буде радий смачного презенту. Але навіть на той момент, якщо вивчити норми продуктів харчування, стає ясно, що дорослим людям потрібно просто голодувати, щоб вижити. Потрібно розуміти, що правила на те і існують, споживчий кошик українця щоб їх порушувати. На початок 2021 року вартість продуктового продовольчий кошика склала 1724 грн., що на 7,82% більше, ніж рік тому. 2016 рік – с 1330 по 1544 гривень. У підсумку мінімальний набір продуктів забирає майже 30% від 6000 гривень

25.04.2018 Київський окружний адміністративний суд рішенням N 826/3639/17 визнав доводи позивача справедливими, а постанову Кабінету міністрів від 11.11.2016 р. N 780, якою був затверджений чинний набір продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, “незаконним і протиправним”. Також він назвав “протиправними” дії Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства економрозвитку, які брали участь у формуванні наборів продуктів і послуг для споживчого продовольчий кошика. Це викликано здебшьшого недобросовiсною рекламою, нена-лежним розкриттям шформацп щодо умов кредитування, споживчий кошик українця несправедливими умо-вами договорiв споживчого кредиту, нав’язуванням кредитодавцями додаткових та супутшх послуг тощо. Вимоги щодо надання споживачевi вказано1 шформацп поширюються також на кредитних посередниюв. В уряді також збираються скористатися цим правом. Суд важає, що існуючий прожитковий мінімум не відповідає дійсності, тобто не відображає реальних потреб людини у товарах і послугах, визнають навіть в уряді. Сам Позов про незаконність споживчого кошика, споживчий кошик українця на підставі якого виводиться офіційний прожитковий мінімум, подав юрист (керівник проекту “Відкритий Суд”). Тому як офіційний прожитковий мінімум (зараз він становить 1777 грн) і реальний (він наближається до 4000 грн)

Крiм кредитодавщв та споживачiв (позичальниыв), ЗУ «Про споживче кредитування» вводить до кола учасниюв ввдносин, пов’язаних iз споживчим кредитуванням, також кредитних посередниыв: кредитних брокерiв – юри-дичних осiб або фiзичних осiб – пiдприемцiв, якi ввд свого iменi в iнтересах кредитодавця здшснюють за винагороду посередницьку дiяльнiсть у сферi споживчого кредитування та кредитних агенпв – фiзичних осiб, фiзичних осiб -шдприемщв або юридичних осiб, якi дшть на пiдставi договору доручення iз кредитодавцем вiд iменi та в штересах кредитодавця i виконують частину його обов’языв за договором про споживчий кредит. Таким сьогодш е ЗУ «Про споживче кредитування», який визначае, що договором про споживчий кошик українця кредит як видом кредитного договору е договiр, за яким кредитодавець зобов’язуеться надати споживчий кредит у розмiрi та на умовах, установлених договором, а споживач (позичальник) зобов’язуеться повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом на умовах, установлених договором. Розкрито зм1ст найважливших прав спожи-вача кредитных послуг (зокрема, право на отримання шформащ, право на в1дмову в1д договору про споживчий кошик українця кредит та дострокове повернення кредиту), а також особливост1 в1дпов1дально-ст1 споживача за договором про споживчий кредит. 1 та об’ективно1 iнформацiï про банки, бан-кiвськi продукти, умови отримання креди